A. Các tiêu chuẩn và hệ thống:

    - AS/NZS ISO 9001:2015

    - ISO 45001:2018

    - Hợp đồng FIDIC, Bộ Xây dựng

    - Tiêu chuẩn tư vấn: AS, BS, ASTM, ACI, ASSHO, EURO CODE, GMP, FDA, UL/FM, NFPA 20….

    - QCVN 09:2013/BXD về “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”

    - Các tiêu chuẩn quốc tế liên quan, TCVN và các luật xây dựng hiện hành

B. Các luật Việt Nam có liên quan:

     - Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014

     - Các luật và nghị định mới về đầu tư và xây dựng