Địa điểm: Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: VSIP Quảng Ngãi

Quy mô: 254.11 ha khối dân cư, khu công cộng, cảnh quan và giao thông.

Dịch vụ: Thiết kế quy hoạch đô thị và Tư vấn quản lý chi phí

Giai đoạn: Bắt đầu 07/2014 - Kết thúc 12/2014

 


prev prev