Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Chủ đầu tư: Nam Long Group

Quy mô: Khu CC6,7: 2 blocks, 14 tầng, 1 hầm, 2.619 m2; Khu CC8,9: 2 blocks, 14 tầng, 1 hầm, 4.055 m2; Khu Villa (39 căn): 14.814 m2.

Dịch vụ: Quản lý thi công và Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 11/2021 - Kết thúc 10/2023


prev prev