Địa chỉ: Nha Trang 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nha Trang Bay 

Quy mô: 2 tầng hầm và 40 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng (kể cả tầng hầm, tầng kỹ thuật): 109.111 m2

Dịch vụ: Tư vấn giám sát 

Giai đoạn: Bắt đầu 05/2017 - Kết thúc 04/2020


prev prev