Địa chỉ: KCN Tân Phú Trung, TP.HCM

Chủ đầu tư: Green Planet Distribution Centre

Quy mô: Nhà xưởng, Văn phòng 1: 5 tầng, GFA: 141.761,19 m2, GFA: 106.588 m2; Nhà bảo vệ G1, G2, G3: 1 tầng; GFA: 15,96 m2 mỗi nhà bảo vệ; Nhà xe máy 1: 3 tầng; GFA: 6.336,00 m2; Nhà xe máy 2 và Căn tin: 04 tầng; GFA: 8.448,00 m2.

Dịch vụ: Tư vấn giám sát

Giai đoạn: Bắt đầu 03/2022 - Kết thúc 08/2023


prev prev