Quản lý dự án là nghệ thuật điều khiển và phối hợp giữa các nguồn nhân lực và vật tư xuyên suốt dự án. Bằng cách sử dụng con người và phương pháp quản lý hợp lý, chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu về nội dung công việc, chi phí, tiến độ và chất lượng công trình do Chủ đầu tư đã đề ra.

Các dịch vụ chính mà chúng tôi cung cấp cho Quản lý dự án bao gồm:

  • Giai đoạn tiền thiết kế: phác thảo và đánh giá tính khả thi của dự án, lập tiến độ cho dự án, hỗ trợ Chủ đầu tư trong việc đánh giá và lựa chọn nhà thầu thiết kế.
  • Giai đoạn thiết kế: xem xét đánh giá các tài liệu thiết kế, kiểm tra tính hợp lý của dự toán và đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí thông qua việc đề xuất các hiệu chỉnh thiết kế kỹ thuất, lập tiến độ thi công và tiến độ đấu thầu. 
  • Giai đoạn đấu thầu: hỗ trợ Chủ đầu tư trong việc lựa chọn phương án đấu thầu, chuẩn bị hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ nộp thầu trước khi đưa ra đề xuất với Chủ đầu tư.
  • Giai đoạn thi công: Hỗ trợ Chủ đầu tư xem xét và phê duyệt bản vẽ thi công và tiến độ thi công của nhà thầu, chuẩn bị hồ sơ cho các giấy phép cần thiết để hoàn thành công trình.

 

The sectors we work in

We work with all businesses from start-ups to large corporations across private and public sectors.